TJ Sokol Brno-Židenice

Gajdošova 18
615 00 Brno
tel: 548 538 271
e-mail: sokolzidenice@volny.cz

Nová přihláška do TJ Sokol Brno-Židenice

Přihláška + souhlas – DĚTI A MLÁDEŽ do 18 let

Přihláška + souhlas – DOSPĚLÍ

otazky_a_odpovedi

 

Volné hodiny
připravujeme rozvrhy

 

Objednávky hodin na e-mailu :
sokolzidenice@volny.cz

Provozní a návštěvní řád

              PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD T.J. SOKOL  BRNO- ŽIDENICE

                       Gajdošova 18-22, 615 00 Brno

Sportovní hala, tělocvična s pódiem a nářaďovnou, zrcadlový sál 1,2, hala stolního tenisu, šermírna, vše s přilehlým sociálním zázemím ( šatny, WC, sprchy) a zázemím technickým (kotelna,…) poskytuje podmínky pro tělovýchovné a sportovní aktivity členů tělocvičné jednoty, studentů a dalších zájemců o sport. V hale, tělocvičně a šermírně lze provozovat  florbal, volejbal a další míčové sporty, badminton, šerm, sportovní a moderní gymnastiku, cvičení malých dětí a žactva, aerobik, zdravotní cvičení. Hala stolního tenisu s třemi stoly slouží k tréninkům a zápasům, zrcadlové sály jsou určeny pro moderní gymnastiku  a jiná kondiční nebo rekreační cvičení.

Provozní a návštěvní  řád T.J. Sokol Brno Židenice obsahuje souhrn pokynů, které upravují organizaci a provoz v objektu, dodržování pořádku a bezpečnosti v celém zařízení včetně funkčně souvisejících prostor a příslušenství.

Provozní a návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které se v prostorách objektu pohybují (sportovci, trenéři, příchozí veřejnost).

 

Všeobecná část provozního a návštěvního řádu:

 1. Vstup osob do cvičebních prostor je povolen pouze cvičícím a to pod vedením pověřeného vedoucího cvičení, trenéra, učitele, cvičitele nebo jiné pověřené osoby, dále sportovcům a skupinám majícím s T.J. Sokol Brno Židenice uzavřenou smlouvu o pronájmu.
 2. Při vstupu do Sokolovny je povinností každé osoby ohlásit se na vrátnici, kde budou písemně zaznamenáni a poučeni o nutnosti přezouvání, popřípadě možnosti vstupu v návlecích na obuv.
 3. Provozní doba je určena rozvrhem hodin a smlouvou o pronájmu.
 4. Všechny osoby v objektu jsou povinny ochraňovat majetek T.J.Sokol Brno- Židenice před poškozením, ztrátou nebo zničením.
 5. V celém objektu a ve všech funkčně souvisejících prostorách je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 6. Do prostor Sokolovny je zakázáno vodit zvířata, vyjma asistenčních psů.
 7. V prostorách Sokolovny není dovoleno ukládat kola, motocykly, případně jiné objemné předměty. Dětské kočárky lze umístit na vymezeném místě.
 8. Za jednotlivé sportovní skupiny zodpovídá vedoucí cvičení, trenér, učitel, nebo jiná pověřená osoba, která je povinna :

– nahlásit  na vrátnici  své příjmení a za kterou sportovní skupinu  

  zodpovídá.

       – ohlásit zjištěné, případně způsobené nedostatky nebo závady.

          – informovat členy své skupiny o způsobu odkládání cenností na určené místo

          – v případě krádeže majetku tuto skutečnost ohlásit na vrátnici T.J. Sokol

               Brno Židenice, ihned zavolat policii ČR.

          – v případě úrazu přivolat zdravotnickou pomoc, úraz nahlásit na vrátnici    

             (jméno, příjmení, čas, kdy k úrazu došlo).

 

 1. Sportovcům, trenérům a příchozí veřejnosti je zakázáno vstupovat do

služebních a technologických prostor Sokolovny.

 1. Sportovci, učitelé, trenéři a cvičitelé vstupují do cvičebních prostor v čisté

 sportovní halové obuvi se světlou podrážkou.

 1. Doprovodu cvičenců je vstup do cvičebních prostor zakázán. Akce s účastí

      veřejnosti ( Akademie, turnaje) musí být nahlášeny minimálně 1 týden

      dopředu. Pouze tehdy bude veřejnosti umožněn vstup do cvičebních prostor a

      to výhradně v přezůvkách či návlecích na obuv.

 

 

Provozně – bezpečnostní část provozního a návštěvního řádu

 

 1. Vstup sportovců a žáků do cvičebních prostor je možný pouze pod dozorem cvičitele, učitele, nebo jiné zodpovědné osoby.
 2. Přístup veřejnosti do Sokolovny je možný jen hlavním vchodem.
 1. Učitelé, trenéři, cvičitelé zodpovídají za správné využívání vnitřního sportovního zařízení a za šetrnou manipulaci s vybavením (mantinely, branky, sloupky, kůly, sítě) při změnách sportů na ploše haly.
 1.  Každý nájemce je povinen předložit seznam oprávněných osob k vedení a

           organizování sportovní a tělovýchovné činnosti.

 1. Před ukončením cvičební hodiny jsou cvičitelé, učitelé, trenéři a nájemci

          povinni zajistit uložení sportovního vybavení na vymezené místo a 

          zkontrolovat jeho počty.

 1. Příchod do cvičebních prostor a jejich opuštění se řídí přesně rozvrhem hodin,

          za jehož dodržování zodpovídají cvičitelé, trenéři, učitelé, nájemci.

 1. Nájemce může využívat cvičební prostory a sociální zařízení pouze v souladu s

          nájemní smlouvou.

 1. Nájemce a cvičenec je povinen dodržovat běžné zásady hygieny v šatnách, v sociálním

          zařízení šetřit vodou a elektřinou a nezasahovat do regulace topných těles. Ve všech cvičebních prostorách, šatnách a

          chodbách je zakázáno konzumovat jídlo. Povoleny jsou nápoje v uzavřených lahvích, zabezpečených proti vylití.

 

 

Údržba a hygiena v prostorách Sokolovny:

 

 1. Úklid sportovních ploch se vykonává 2 x denně v souladu s rozvrhem.

          Denně  je prováděna hygiena a úklid ploch a povrchů na chodbách, 

          v šatnách a sociálních zařízeních s použitím čistících a dezinfekčních 

          prostředků (SAVO, Krystal, Pulirapid, Savo WC, AVA prášek).

          Sociálnímu zařízení u cvičebních prostor  (toaletám, sprchám) a šatnám 

          se věnuje zvláštní péče,  především před cvičením malých dětí a žáků, dále pak 

          před příchodem a po odchodu studentů. (Pracovníci pověřeni úklidem

          kontrolují  sociální zařízení po každé cvičební  hodině).

          Úklid pódia, zrcadlového sálu a ploch a povrchů v administrativní části budovy     

          se provádí  minimálně 2x týdně, sociálního zařízení 1 x denně..

          Úklid technických prostor (sklady, kotelna, místnosti, kde jsou umístěny 

          plynoměry a vodoměry) se provádí 1 x měsíčně

 1. Teplota ve cvičebních prostorách je udržována podle povětrnostních a klimatických podmínek.
 2. Větrání cvičebních prostor probíhá po každé cvičební hodině.
 3. Šatny a sociální zařízení využívají jednotlivé skupiny dle rozvrhu tak, aby se nekřížily a v mezičase bylo možno provést úklid a větrání.
 4. Pro úklid tělocvičných prostor je vyčleněna úklidová místnost, ve které se nachází úklidové potřeby, čistící a dezinfekční prostředky.

 

 

Provozní pracovníci – vrátní (PP):

 

 1. PP zodpovídají za klíčový režim a jeho dodržování. Klíče jsou uloženy na

          vrátnici.

          Jednotlivé klíče od šaten a sociálních zařízení se zapůjčují jen   

          cvičitelům, trenérům a učitelům, popřípadě pověřeným osobám. PP provede  

          záznam.

          Klíče od provozních prostor a kanceláří se vydávají pouze osobám v seznamu,

          který mají PP uložen na vrátnici.

          Příchozí osoby požadující přístup do kanceláří, PP ohlásí telefonicky v   

          kanceláři a  teprve po ohlášení a  zaznamenání, vpustí  osoby do  

          administrativních prostor.

 1. PP jsou povinni několikrát denně projít a zkontrolovat všechny používané

          prostory, zajistit řádné uzavření oken, zhasnutí osvětlení a vypnutí elektrických   

          tepelných spotřebičů a  v případě, že končí provoz v objektu, zajistit uzamčení  

          vstupních dveří a  nouzových východů.

 1. PP jsou povinni uzavřít hlavní uzávěry energií při poruchách rozvodů energií

          nebo při mimořádných situacích a informují neprodleně příslušné úřady a 

          kancelář T.J.

          Hlavní  uzávěry médií jsou v objektech viditelně označeny.

 1. PP musí být seznámeni s požárním řádem a evakuačním plánem objektu, který

          je vyvěšený na stěnách přístupových chodeb.

 1. Pověření pracovníci dohlíží v průběhu dne (min. 3X denně) na provoz kotelny,

          ohřev vody,……..

 1. Pracovníci pověřeni starostou T.J. jsou oprávněni v případě nedodržení

         provozního řádu zrušit cvičební (tréninkovou) hodinu a vykázat uživatele bez    

         náhrady z objektu.

 1. Na vrátnici Sokolovny se nachází telefonní ústředna, která slouží k přivolání

         hasičů, záchranné služby, havarijní služby, policie, pro služební hovory.

 

V Brně dne 1.9.2016                                 

 

                   Taťána Cikurasová, starostka          JUDr. Jana Peclová, jednatelka

                                                     T.J.Sokol Brno Židenice