TJ Sokol Brno-Židenice

Gajdošova 18
615 00 Brno
tel: 548 538 271
e-mail: sokolzidenice@volny.cz

Přihláška do TJ Sokol Brno-Židenice

Přihláška 2021 2022

Provozní a návštěvní řád

Provozní a návštěvní řád

Stanovy spolku

STANOVY

 

Volné hodiny
připravujeme rozvrhy

 

Objednávky hodin na e-mailu :
sokolzidenice@volny.cz

Úvod

Informace o cvičení/sportu, o který máte zájem, najdete v nabídce níže.
Stačí pouze rozkliknout konkrétní ikonku.
         
Zprávy

Důležité!!! Čtěte:  Pravidla pro vstup na sportoviště TJ Sokol Brno-Židenice (aktualizováno 22.11.2021)

Vážení.

Od pondělí 22.11. nás čeká další zpřísnění dosavadních podmínek pro sportování v naší sokolovně.

Pro děti do 12 let platí výjimka, budou se testovat ve škole a rodiče napíší čestné prohlášení o negativním výsledku testování Čestné-prohlášení-o-testování..  PCR test lze uznat pouze dětem od 12 do 18 let věku.

Všechny děti musí být nadále každou hodinu evidovány svými trenéry a oddílovými vedoucími. Děti, kterým je mezi 12 a 18 rokem musí doložit očkovací certifikát, pakliže jej ještě nemáme, nebo zmíněný výsledek testování podle bodu 17.a) i).

Nad 18 let musí členové i nájemci doložit jednu  z vypsaných variant : očkování, prodělaná nemoc, … podrobně níže.

Dospělí cvičenci a sportovci v evidenci naší jednoty, stejně tak nájemci, kteří doložili očkovací certifikát, nebo potvrzení o prodělané nemoci do dané lhůty, mohou nadále bez omezení cvičit. Evidenci zajišťuje vedoucí družstva a odevzdává ji po každé hodině na vrátnici.

Neočkovaní členové, nájemci a účastníci zápasů a závodů  nemají do odvolání přístup do sokolovny.

Táňa Cikurasová, starostka TJ a JUDr. Jana Peclová, jednatelka TJ

8. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny,
hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení)
a tanečních studií, posiloven a fitness center,
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku,
podmínky stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje
v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních,
b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, při
vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění
podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu
I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor
vpustit;
c) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň
1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je
dozorující osoby,
d) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo
rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické
výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího

17. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor
nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto
mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro
kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění
covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních
nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže
ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským
potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze
zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato
skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-10, pokud
a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro
účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá
dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování
této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální
doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření
neuplynula doba 14 dnů; nebo
b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle
nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo
nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o
provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém
jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu
uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;
písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny,
datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být
možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že
očkování bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle
bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou
organizací pro nouzové použití; nebo
c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

**************************************************************************************************************************************************************************************************

 

(aktualizováno 25.10.2021)

S účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne 27. září 2021, č.j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN, a to tak, že
1. v bodu I/1 písm. a), bodu I/2 písm. b), bodu I/6 písm. b) a c), bodu I/7 písm. a), bodu I/8 písm. a), bodu I/9 písm. a), bodu I/10 písm. b), bodu I/11 písm. c), bodu I/12 písm. c), bodu I/13 písm. b), d) a e) a bodu I/15 písm. b) se číslo „6“ nahrazuje číslem „12“,

6. v bodu I/16 písm. a) se text „7 dny“ nahrazuje textem „72 hodinami“,
7. v bodu I/16 písm. b) se číslo „72“ nahrazuje číslem „24“.

Vstup doprovodu do sokolovny při párových cvičeních  pouze s předepsanými ochrannými prostředky dýchacích cest.

Podrobně zde:

8. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny,
hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení)
a tanečních studií, posiloven a fitness center,

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let nově 12 let věku, podmínky
stanovené v bodu I/16; splnění podmínek podle bodu I/16 se nevyžaduje v případě
tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních,

b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/16, při
vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění
podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu
I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor
vpustit;

c) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň
1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je
dozorující osoby,

d) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo
rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické
výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího

Podmínky bodu I/16 na které je odkazováno v textu výše:
16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor
nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto
mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny
72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72
24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický
pracovník, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně
14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném
očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce
oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné
potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu
podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné
ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování
bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle
bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou
organizací pro nouzové použití; nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-
2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
nebo

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož
výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila
rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-
line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho
negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb

Úplné znění MO od 1.11.2021  Zmena-mimoradneho-opatreni-–-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-a-sluzeb-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-1.-11.-2021

Úplné znění MO z 27.9.2021 zde:Mimořádné-opatření-–-omezení-maloobchodního-prodeje-a-služeb-s-účinností-od-30.-9.-2021-do-odvolání

Za TJ Sokol Brno – Židenice 

Táňa Cikurasová, starostka

 

——————-

 

 

*************************************************************************************************************************************************************************************

 • Sportovní odpoledne
 
Letní příměstské tábory, soustředění, sportovní tábory:
 
LPT Moderní gymnastika  primestsky tábor _2021 + přihláška
 
 
*************************************************************************************************************************************************************************************
 
Valná hromada 2021  Pozvánka na Valnou hromadu 2021
*************************************************************************************************************************************************************************************

Aktuální informace!!!!

24.5.2021, aktualizováno : Mimořádné-opatření-–-omezení-obchodu-a-služeb-s-účinností-od-24.-5.-2021

 

V týdnu od pondělí 24.5.2021

* Oddíl Rodiče a děti : V pondělí cvičíme venku na hřišti za Sokolovnou. Dodržujte svůj vyhrazený   čas RD I 16:00-16:55 a RD II 17:05-18:00. Pokud bude od rána pršet, cvičení se neuskuteční. 

—————————————————————————————————————————————————————————-

* SOKOLÍCI  I a II  ve středu 26.5. se setkáme v tělocvičně

1. skupinka 9:00 – 9:55, 2. skupinka 10:05-11:00.

——————————————————————————————————————————————————————————-

* Předškoláci PD I a PD II  ve středu 26.5. se setkáme v tělocvičně

1. skupinka 16:00 – 16:55,  2. skupinka 17:05-18:00.

Prosím POZOR! Pokud bude pršet, cvičení se neuskuteční.

———————————————————————————————————————————————————————————————–

* Žáci ve středu 26.5. se setkáme v tělocvičně

Nezapomeňte čestné prohlášení  o absolvování testu  s negativním výsledkem ve škole. formulář zde: Čestné prohlášení o testování.


*Oddíly: Žákyně, TeamGym, Moderní gymnastika, Stolní tenis, RG, BodyForm, Seniorky, ZdrTv, Fotbálek – dostanou informace od svých vedoucích oddílů mailem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

7.5.2021, aktualizováno : Mimořádné opatření od 17.5.

Na základě usnesení vlády, účinností od 17.5.2021, platí  následující opatření pro naši spolkovou sportovní činnost.

Na vnitřních sportovištích může být maximálně 10 osob po dvoučlenných skupinkách s tím, že každá osoba má 15 m2 plochy vnitřního sportoviště.

Tyto osoby (vyjma dětí do 6 let věku) musí splnit podmínky v bodu 18, které jsou níže vypsány. Potvrzení se  budou předem vybírat a ukládat spolu se seznamy ve starostovně.

Maximální počet 10 lidí je podle plochy možný pouze v tělocvičně a hale. V hale stolního tenisu můžou být max.4 osoby (krajní stoly), v šermírně taktéž.

Bohužel nelze používat šatny a sprchy, ale jistě to je dočasné a všichni to vydržíme.

Na venkovním sportovišti může být v jeden čas maximálně 30 sportovců, opět s vyhrazeným prostorem pro 1 osobu v ploše 15 m2, bez šaten a bez sociálního zařízení.

Prozatím v naší jednotě platí :

Využívat budeme především venkovní sportoviště, kde nás může být 30. Čestná prohlášení o testování, případně jiná potvrzení uvedená v usnesení, předávejte svým trenérům a cvičitelům.

Můžeme cvičit s dětmi do 18 let ve skupinkách max. po 30 osobách, každý sportovec musí mít 15 m2 prostor kolem sebe.

S výjimkou dětí do 6 let věku, jsou všichni povinni před nástupem do cvičení, prokázat se potvrzením o negativním výsledku testu (formulář pro doprovod zde: Čestné prohlášení – doprovod)/ děti čestným prohlášením svých rodičů o absolvování testu  s negativním výsledkem ve škole.(formulář zde:Čestné prohlášení o testování.)

Jsme povinni vést evidenci zúčastněných, uchovávat ji 30 dnů. Cvičitelé a trenéři mají seznam řádně přihlášených dětí.   Při příchodu nahlásíte cvičitelce jméno, příjmení a tel.číslo a předáte potvrzení o negativním výsledku testu/ čestné prohlášení.

Další děti nyní nepřijímáme.

V týdnu od pondělí 17.5.2021

* Oddíl Rodiče a děti : V pondělí cvičíme venku na hřišti za Sokolovnou. Dodržujte svůj vyhrazený   čas RD I 16:00-16:55 a RD II 17:05-18:00. Pokud bude od rána pršet, cvičení se neuskuteční. 

—————————————————————————————————————————————————————————-

* SOKOLÍCI  I a II  Setkáme se na hřišti za Sokolovnou. (Vchod je z budovy Gajdošova 22, projdete průchodem, po schodech dolů až ke hřišti.)

1. skupinka 9:00 – 9:55, 2. skupinka 10:05-11:00.

 Pokud bude od rána pršet, cvičení se neuskuteční.

——————————————————————————————————————————————————————————-

* Předškoláci PD I a PD II

 Setkáme se na hřišti za Sokolovnou 19.5. (Vchod je z budovy Gajdošova 22, projdete průchodem, po schodech dolů až ke hřišti. Většina z vás už cestu znáte.)

1. skupinka 16:00 – 16:55,  2. skupinka 17:05-18:00.

Prosím POZOR! Pokud bude pršet, cvičení se neuskuteční.

———————————————————————————————————————————————————————————————–

* Žáci

Začínáme zítra (ve středu) 19.5.2021 v 18:00. Setkáme se na hřišti za Sokolovnou. Vchod je z budovy Gajdošova 22, projdete průchodem, po schodech dolů až ke hřišti. Většina z vás už cestu znáte.

Prosím POZOR! Pokud bude pršet, cvičení se neuskuteční. Pokud spadne pár kapek, to nám nevadí.

Nezapomeňte čestné prohlášení  o absolvování testu  s negativním výsledkem ve škole. formulář zde: Čestné prohlášení o testování.


 • Oddíly: Žákyně, TeamGym, Moderní gymnastika, Stolní tenis, RG, BodyForm, Seniorky, ZdrTv, Fotbálek – dostanou informace od svých vedoucích oddílů mailem.

 


Vážení členové jednoty.

S účinností od 10.5.2021 platí mimořádné opatření MZČR v tomto znění: Usnesení vlády 6.5.2021 platné od 10.5.2021

Můžeme cvičit s dětmi do 18 let ve skupinkách max. po 30 osobách, každý sportovec musí mít 15 m2 prostor kolem sebe.

S výjimkou dětí do 6 let věku, jsou všichni povinni před nástupem do cvičení, prokázat se potvrzením o negativním výsledku testu (formulář pro doprovod zde: Čestné prohlášení – doprovod)/ děti čestným prohlášením svých rodičů o absolvování testu  s negativním výsledkem ve škole.(formulář zde:Čestné prohlášení o testování.)

Jsme povinni vést evidenci zúčastněných, uchovávat ji 30 dnů. Cvičitelé a trenéři mají seznam řádně přihlášených dětí.   Při příchodu nahlásíte cvičitelce jméno, příjmení a tel.číslo a předáte potvrzení o negativním výsledku testu/ čestné prohlášení.

Další děti nyní nepřijímáme.

V týdnu od pondělí 10.5.2021

* Oddíl Rodiče a děti : V pondělí cvičíme venku na hřišti za Sokolovnou. Dodržujte svůj vyhrazený   čas RD I 16:00-16:55 a RD II 17:05-18:00

—————————————————————————————————————————————————————————-

* SOKOLÍCI  I a II  Začínáme zítra (ve středu) 12.5.2021. Setkáme se na hřišti za Sokolovnou. Vchod je z budovy Gajdošova 22, projdete průchodem, po schodech dolů až ke hřišti.

1. skupinka 9:00 – 9:55, 2. skupinka 10:05-11:00.

Prosím o dodržení času, jistě si pamatujete, do které skupinky jste chodili.Prosím POZOR! Pokud bude od rána stabilně pršet, cvičení se neuskuteční. Pokud spadne pár kapek, to nám nevadí.

Těším se na viděnou.

Táňa Cikurasová

——————————————————————————————————————————————————————————-

* Předškoláci PD I a PD II

Začínáme zítra (ve středu) 12.5.2021. Setkáme se na hřišti za Sokolovnou. Vchod je z budovy Gajdošova 22, projdete průchodem, po schodech dolů až ke hřišti. Většina z vás už cestu znáte.

1. skupinka 16:00 – 16:55,  2. skupinka 17:05-18:00.

Prosím o dodržení času a skupinky, do které jste chodili.

Prosím POZOR! Pokud bude pršet, cvičení se neuskuteční. Pokud spadne pár kapek, to nám nevadí.

Těším se na viděnou.

Táňa Cikurasová


* Žáci

Začínáme zítra (ve středu) 12.5.2021 v 18:00. Setkáme se na hřišti za Sokolovnou. Vchod je z budovy Gajdošova 22, projdete průchodem, po schodech dolů až ke hřišti. Většina z vás už cestu znáte.

Prosím POZOR! Pokud bude pršet, cvičení se neuskuteční. Pokud spadne pár kapek, to nám nevadí.

Nezapomeňte čestné prohlášení  o absolvování testu  s negativním výsledkem ve škole. formulář zde: Čestné prohlášení o testování.


12.4.2021

Milí zájemci o letní příměstské tábory.

Bude-li Covid-19 potlačen a letní táborové akce povoleny, opět jsme pro vaše děti přichystali LPT Sokolka 2021. Základní informace a přihláška ke stažení zde: SOKOL-KA 2021 příměstský tábor+ přihláška

Potřebná potvrzení o bezinfekčnosti aj., budeme velmi pravděpodobně vyžadovat, o konkrétní podobě dokumentů vás budeme informovat


15.4.2021

V návaznosti na zasedání vlády ČR a dopřesnění pravidel pro venkovní sportování, kdy přeci jen nějaké možnosti máme, budete prostřednictvím svých cvičitelů informováni o termínech, kdy bude probíhat trénink či cvičení na hřišti za sokolovnou.

Prozatím není možné uspokojit všechny skupinky, ani počasí nám příliš nepřeje, ale postupně se jistě situace bude zlepšovat.

9.4.2021

Vážení členové jednoty.

Ačkoli se velmi těšíme, až naši sportovní bránu otevřeme dokořán, v týdnu od 12.4. cvičení pravděpodobně probíhat nebude. Na sociálních sítích sice probleskují informace o venkovním sportování ale oficiálně     dle mimořádného opatření MZČR ze dne 6.4.2021 se s účinnosti od 12.4.2021  omezuje
a) provoz heren, kasin a sázkových kanceláří tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,
b) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou:
i) sportovní činnosti ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to mimořádná opatření umožňují,
ii) sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,

(Celé znění zde: Mimořádné-opatření-omezení-obchodu-a-služeb-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání)

Návrhy našeho spolku  prozatím  vládou schváleny nebyly. Výkladovým stanoviskem jiného spolku se nelze řídit.

Budeme vyčkávat na oficiální stanovisko. Následně ihned uveřejníme plán cvičení, aby odpovídal nařízením. Vše se dozvíte na tomto webu a také od svých cvičitelů a trenérů mailem.

Děkujeme za pochopení.

Táňa Cikurasová, starostka a JUDr.Jana Peclová, jednatelka TJ Sokol Brno-Židenice

Níže uvádíme podpůrné články a zprávy pro lepší orientaci.

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-pondeli-se-s-koncem-nouzoveho-stavu-uvolni-cast-restrikci-do-skol-a-skolek-se-vrati-prvni-deti/

https://www.sokol.eu/aktualita/cesky-amatersky-sport-je-treba-otevrit-co-nejdrive

https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html

https://cnn.iprima.cz/sportovci-maji-zatim-smulu-planovane-rozvolneni-se-od-utery-nekona-22435

23.2.2021

Vážení členové jednoty.

Sokolovna je stále uzavřena pro sportovní i volnočasové aktivity.

Trpělivě čekáme a sledujeme každé jednání vlády týkající se proticovidových opatření.

Připomínám sdělení z listopadu 2020, že alikvotní část oddílových příspěvků za období, které máte uhrazeno, ale nebylo využito z důvodu uzavření sportoviště, ani kompenzováno, se vám automaticky převádí do dalšího období.

Se sokolským pozdravem „NAZDAR!“

Táňa Cikurasová, starostka TJ

4.1.2021.

Vážení členové a sportovní přátelé.

Za TJ Sokol Brno-Židenice vám přeji šťastný rok 2021. Prožijte jej ve zdraví!

Prozatím je naše sportoviště uzavřeno z důvodu stále platících vladních opatření.

Doufáme, že Covid-19 ztrácí na síle a těšíme se na brzskou shledanou u nás v SOKOLOVNĚ!

Se sokolským pozdravem „NAZDAR!“

Táňa Cikurasová, starostka TJ

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

17.12.2020 opět uzavřeno

Vloženo 2.12.2020

Co říká PES?                                                                                                                !!!

Cvičení/tréninky od 3.12.2020 :

 • Moderní gymnastika – tréninky začínají ve čtvrtek 3.12.2020. Podrobné pokyny obdržíte od trenérky. Rodiče  přivedou děti na trénink, předají je trenérce u hlavního vchodu a odchází mimo budovu. Nezapomeňte na roušku.
 • TeamGym junior – tréninky začínají ve čtvrtek 3.12.2020. Podrobné pokyny obdržíte od svých cvičitelek a cvičitelů. Rodiče děti přivedou na trénink, předají trenérce u hlavního vchodu a odchází mimo budovu. Nezapomeňte na roušku.
 • Stolní tenis žactvo – trénink začíná v pondělí 7.12. – Informace obdržíte mailem od trenéra Radka Ječmínka. Nezapomeňte roušku.
 • Stolní tenis dospělí – tréninky od 3.12.2020. Nezapomeňte roušku.
 • Sokolíci I a Sokolíci II – cvičíme ve středu 9.12. a 16.12.   1. skupinka 8:55 – 9:50, 2. skupinka 10:05-11:00. Rodělíme se na části po 5 dětech s doprovodem.Budeme na čtyřech stanovištích v tělocvičně, v hale, v sálku a ve školičce. Uděláme si „kruhový trénink“ po cca 13 minutách. (podobně jako v říjnu). Nezapomeňte na roušky.
 • PD I a PD II – Děti jsou rozděleny do dvou skupin po 10 dětech. Druhá polovina abecedy, která nestihla v říjnu, přijde na cvičení ve středu 9.12., první polovina abecedy přijde 16.12. Rodiče obdrží podrobný mail o rozdělení dětí do skupin.
 • Oddíl Mladší a starší žákyně- začíná v pondělí 7.12. Podrobné pokyny o rozdělení na desetičlenné skupinky rodiče obdrží mailem od cvičitelky.
 •  Mladší a starší žáci – cvičíme ve středu 9.12. a 16.12.2020. Kluci, přijďte v roušce! 🙂
 • Volejbal všestrannost – 7.12.2020  10-ti členná skupinka + roušky.
 • Fotbal  od 8.12.2020
 • Šerm od 7.12.2020

Oddíly začínající až po novém roce:

 •  Oddíl SENIORKY
 •  Rodiče a děti 
 • Zdravotní tělocvik 
 • Pěvecký sbor   
    

 

Vloženo 12.11.2020

Na základě souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou vláda v pátek 30. října rozhodla o prodloužení nouzového stavu až do 20. listopadu 2020 a

hodlá tento stav prodloužit o dalších 14 dní.

TJ Sokol Brno-Židenice proto bude svým členům a nájemcům kompenzovat cvičební hodiny, které nemohly být využity z důvodu nouzového stavu.

Jakmile bude jasná délka nucené uzavírky, bude možné kompenzace propočítat a formovat konkrétněji.

Jménem jednoty přeji všem pevné zdraví a spolu cvičitelským a trenérským sborem se těším na viděnou u nás v Sokolovně.

Táňa Cikurasová, starostka TJ

**********************************************************************************************************************************************************************************************

Vážení členové  jednoty a nájemci.

Aktualizováno 14.10.2020 ze zdroje ČOS :

Co se týká omezením stanovených vládou ČR, platných od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020, naši sportovní činnosti se týkají především následující:
– veškerá sportovní činnost ve vnitřních prostorách je zakázána
– činnost ve venkovních prostorách, venkovních hřištích ale i v přírodě je omezena maximálním počtem 6 osob a to včetně trenérů či cvičitelů;
je však zakázáno využívat veškerých vnitřních příslušenství venkovních prostor (sociální zařízení, šatny, nářaďovny apod.)
Kompletní znění vládního nařízení najdete na https://koronavirus.mzcr.cz/
 
Vzhledem k nevlídnému počasí, nízkému počtu povolených osob a nemožnosti využití příslušenství nebude probíhat cvičení na hřišti za Sokolovnou.
**********************************************************************************************************************************************************************************************

Vloženo 9.10.2020: S platností od pondělí 12.10.2020 bude Sokolovna po dobu 14 dní uzavřena. Platí to pro všechny oddíly a nájemce bez výjimky.

www.vlada.cz  : Zakazuje se provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách a akcí podle bodu II/2,

**********************************************************************************************************************************************************************************************

Z důvodu krizových opatření v nouzovém stavu  přistupujeme k nutným úpravám cvičebních hodin. Zde budeme postupně vkládat informace.

Našim zájmem je cvičit i nadále, musíme však dodržovat počty cvičenců na sportovištích. Věříme, že se situace brzy zlepší.

Táňa Cikurasová, starostka jednoty a JUDr.Jana Peclová, jednatelka jednoty

Cvičení/tréninky od 5.10.2020 :

*  Oddíl SENIORKY – 5.10.2020 v 10:15 cvičíme venku na hřišti za Sokolovnou.

 • Rodiče a děti – V pondělí cvičíme venku na hřišti za Sokolovnou. Dodržujte svůj vyhrazený čas RD I 16:00-16:55 a RD II 17:05-18:00

*  Oddíl Mladší a starší žákyně, TeamGym (děti chodící v pondělky) – V pondělí 5.10. v 18:00 cvičíme na hřišti za Sokolovnou.

*  Sokolíci I a Sokolíci II – ve středu 7.10. cvičíme na hřišti v 9:00 a 10:05. Vezměte si venkovní sportovní oblečení, kdo má motorku nebo odrážedlo, může přijet. Namalujeme si dráhu.

     * PD i a PD II – rodiče dostali mail o rozdělení dětí do skupin a konkrétní docházce.

     * Mladší a starší žáci – středa 7.10.2020 v 18:00  cvičení bude probíhat v tělocvičně.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA  8.10.2020

Datum 8. října bylo zvoleno za Památný den sokolstva jako připomínka tragických událostí v roce 1941 – tehdy byla výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. „sokolské akci“, v noci ze 7. na 8. října 1941, gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, věznění, deportováni do koncentračních táborů.  Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo.

Česká obec sokolská si tyto události připomíná vždy 8. října na pietním ceremoniálu v Tyršově domě. Památku obětí z řad sokolů pravidelně přicházejí uctít i nejvyšší představitelé státu a zástupci nejdůležitějších společenských, kulturních a sportovních organizací v ČR.

O statečných sokolech    Autorka : Lucie Barošová

 Tak stateční! Nejšlechetnější. Krásní ve své zdravé síle a dech beroucí sportovní zdatnosti a rychlosti.

 V noci ze 7. na 8. října roku 1941 se stali terčem velmi podlé akce hyen. Protože z hlav se ve válce utínají předně ty, co přečnívají, byli sokoli smazáni z mapy živých. 

 Většinu umučili, zavraždili daleko od svých domovů.

 Povězte mi, čím jsou naše umolousané nízké starosti proti jejich oběti…? Přitom nás nikdo nenutí žít opatrně a zapomenutelně. Každý si svoji cestu vybíráme, včetně toho, zda na ní budeme brečet, nebo ji přijmeme se vším všudy, letíce na dlouhých špičatých křídlech až tam, nad obzor…!

 Hrdí, odvážní sokoli. Pro vaši prolitou krev se snažíme žít tak, abyste se za nás v nebi nemuseli stydět.

Poznámka autorky: Věnováno Sokolům z Brna Židenice a z Karolinky.

Autorka Lucie Barošová je maminkou dvou sokolíků, Andělky a Toníčka, kteří k nám od mala chodili cvičit. Říká, že děti na nás rády vzpomínají.

Děkujeme, že nás máte v srdci a že se zajímáte o naši historii!  Je to pro nás nejhezčí odměna.

Táňa Cikurasová, starostka TJ Sokol Brno-Židenice

      

*********************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

18.8.2020  Od dnešního dne je možné  přihlašovat se do cvičení. Konkrétní informace a pokyny jsou uvedeny pod jednotlivými ikonkami, které se vám zobrazí po rozkliknutí.

Kapacita oddílů je omezená, proto přijímáme přihlášky do naplnění. Těšíme se na vás a děkujeme za přízeň a zájem o naše cvičení.

Za TJ Sokol Brno-Židenice

Táňa Cikurasová, starostka jednoty

************************************************************************************************************************************************************************************

Informace a přihlášky pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněny 18.8.2020. Poté bude možné přihlašovat děti a dospělé do oddílů.do naplnění

************************************************************************************************************************************************************************

Prázdninový rozpis:

 BATOLATA   1.7., 15.7., 22.7., 19.8.2020  9:30-10:30  (cvičíme v tělocvičně)

 Rodiče a děti  13.7., 20.7., 27.7., 3.8.2020  17:00-18:00 – jednotný čas pro obě skupiny (cvičíme na hřišti)

 PŘEDŠKOLÁCI  1.7., 15.7., 22.7., 19.8.2020  16:30-17:30   – jednotný čas pro obě skupiny. Mohou se připojit i žáci a žákyně (cvičíme v tělocvičně)

 ***************************************************************************************************************************************************************
 
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ  DO ODDÍLU TEAMGYM šk.rok 2020/2021

ROČNÍK:            2011, 2012, 2014, 2015 ( DĚVČATA)

KDY:                    3.9.2020  v odpoledních hodinách

KDE:                      TJ SOKOL BRNO – ŽIDENICE, Gajdošova 18, 615 00 Brno

Pro rezervaci časového bloku (NUTNÉ) a více informací, pište, volejte………… TĚŠÍME SE NA VŠECHNY !!!!!!

Kontakt:  Katka Jelínková,  E-mail:      k.jelinekova@seznam.cz     Tel: 736 120 699

 
*************************************************************************************************************************************************************************************************

Vážení členové naší jednoty.

Usnesením vlády ČR s účinností ode dne 11.5.2020 můžeme obnovit provoz naší Sokolovny.

Přistoupili jsme k postupnému rozjezdu s ohledem na podmínky dané vládním nařízením. Tyto si, prosím, pečlivě pročtěte.

Organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 100 osob ve stejný čas

Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob; vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry; sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének; na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou; nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce; po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.  Celý odkaz zde https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/povoluje-se-1105.pdf

Je na vašem rozhodnutí, zda cvičení a tréninky absolvujete, nebo odsunete na pro vás přijatelnou dobu.

Obecně pro všechny platí, že do Sokolovny vstoupí dospělí cvičenci 3 minuty před zahájením cvičení, děti čekající na trenérku počkají s rodiči venku, až si děti trenérka od rodičů převezme. Odchod ze Sokolovny je nejpozději 5 minut před obvyklým ukončením (cvičení přímo na sportovišti bude ukončeno o 10 minut dříve kvůli větrání a dezinfekci). Skupiny se nebudou potkávat v prostoru Sokolovny. Rodiče doprovázející děti nebudou vstupovat do Sokolovny. Ve vestibulu bude připravena dezinfekce rukou. Bude také na všech umyvadlech v toaletách.

Věříme, že i vy se rádi opět zapojíte do sportovního dění. Aby nám však  tuto radost pokud možno už nic nezkazilo, apelujeme na vás ! – v případě, že se necítíte dobře, případně na sobě pozorujete příznaky, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu….) zůstaňte doma a neohrožujte ostatní! Mohli byste způsobit opětovné uzavření sokolovny a její vstup do karantény!!!

Oddíly začnou fungovat dle níže vypsaného harmonogramu:

Oddíly začínající v týdnu od 11.5.-15.5.2020:

Dle rozvrhu – Stolní tenisti, Šerm, Fotbal HR a fotbal DM, Team Gym ženy a mládež. Bez šaten a bez sprch. Budete muset přijít ve sportovním, pouze se přezujete, venkovní obuv odložíte do botníku.

BodyForm, PWY dle rozvrhu. Bez šaten a bez sprch. Budete muset přijít ve sportovním, pouze se přezujete, venkovní obuv odložíte do botníku. Podrobné info obdržíte od vedoucích oddílu.

Seniorky  začínají 11.5.  Za pěkného počasí bude cvičení na hřišti, sraz přímo tam, ve sportovním s vlastní podložkou. Další týden 18.5. v tělocvičně, přijdete ve sportovním, pouze se přezujete, venkovní obuv odložíte do botníku. Bez šaten a bez sprch.

Moderní gymnastika Po, Út, Čt – tréninky pouze v hale pro závodní děvčata, která budou trénovat v leginách a tričku bez možnosti převléct se do trikotu. V šatně si nechají pouze věci v batohu v dostatečné vzálenosti od sebe. Malé děti v doprovodu rodičů mohou přijít až další týden od 18.5., rodiče předají dítě trenérce u hlavního vchodu a nevchází do Sokolovny.

Žákyně  Při pěkném počasí půjdou trénovat na hřiště za Sokolovnou.  Obecně platí taktéž příchod ve sportovním a pokud půjdou do tělocvičny, pouze se přezují a boty si dají do botníku. Děvčata počkají na svoji cvičitelku před Sokolovnou.

Oddíly začínající v týdnu od 18.5.-22.5.

Team Gym Junior  začne v úterý od 19.5. –  tréninky pouze v tělocvičně. Děti budou trénovat v leginách a tričku bez možnosti převléct se do trikotu. V šatně si nechají pouze věci v batohu v dostatečné vzálenosti od sebe. Podrobný rozpis obdržíte od svých vedoucích družstev. Malé děti v doprovodu rodičů – rodiče předají dítě trenérce/cvičitelce u hlavního vchodu a nevchází do Sokolovny.

Oddíly Batolata, Rodiče a děti, Předškoláci začnou v týdnu od 18.5., i pro ně platí, že přijdou ve sportovním, pouze se přezují. Za pěkného počasí půjdeme na hřiště za Sokolovnou. Středeční předškoláky cvičitelka převezme od rodičů před Sokolovnou.

Zdravotní Tv  a Rytmická gymnastika  –  Cvičení dle pravidelného rozvrhu v tělocvičně a hale, přijdete ve sportovním, pouze se přezujete, venkovní obuv odložíte do botníku. Bez šaten a bez sprch.

Malé děti MG v doprovodu rodičů, rodiče předají dítě trenérce u hlavního vchodu a nevchází do Sokolovny.

Žáci  Při pěkném počasí půjdou trénovat na hřiště za Sokolovnou.  Obecně platí taktéž příchod ve sportovním a pokud půjdou do tělocvičny, pouze se přezují a boty si dají do botníku.

Senioři šermíři přijdou v úterý 19.5., Přijdete ve sportovním, pouze se přezujete, venkovní obuv odložíte do botníku. Bez šaten a bez sprch.

Pěvecký sbor  18.5. – Rozestupy 2 m

Volejbal VS  18.5. Přijdete ve sportovním, pouze se přezujete, venkovní obuv odložíte do botníku. Bez šaten a bez sprch.

Věříme, že budete dodržovat veškerá pravidla, jistě budou slábnout na intenzitě spolu se slábnoucí pandemií.

Těšíme se na vás.

Za výbor TJ Sokol Brno Židenice a cvičitelský / trenérský sbor

Táňa Cikurasová, starostka jednoty  a JUDr.Jana Peclová, jednatelka jednoty

Informace pro nájemce tělocvičných prostor. Pravděpodobný začátek vašich tréninků : 22.týden  do  26.týden

Konkrétní informace obdržíte do mailu.

 
******************************************************************************************************************************************************************************
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vážení členové jednoty, nájemci, návštěvníci.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a doporučení ministra školství ruší TJ SOKOL Brno-Židenice

s účinností od 11.3.2020 do odvolání  pravidelné cvičení v těchto oddílech: Batolata, Rodiče a děti, Předškolní děti, Žáci, Žákyně,

TeamGym, Moderní gymnastika, Stolní tenis žáci, Sokolka.

Od 12.3.2020 pozastavujeme provoz úplně, tedy i pro nájemce a dospělé kategorie.

Věříme, že tento pro všechny těžký stav brzy pomine a opět se sejdeme na značkách v plném počtu. Informace o jakékoli  změně najdete zde na webu.

Děkujeme za disciplínu a chápavý přístup a přejeme všem zdraví a sílu!!!

 Za T.J. Sokol Brno -Židenice

Táňa Cikurasová, starostka a JUDr.Jana Peclová, jednatelka

**********************************************************************************************************************************************************************************
 

Vážení rodiče!

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a doporučení ministra školství ruší TJ SOKOL Brno-Židenice

s účinností od 11.3.2020 do odvolání  pravidelné cvičení v těchto oddílech: Batolata, Rodiče a děti, Předškolní děti, Žáci, Žákyně,

TeamGym, Moderní gymnastika, Stolní tenis žáci, Sokolka.

 

 Za T.J. Sokol Brno -Židenice

Táňa Cikurasová, starostka a JUDr.Jana Peclová, jednatelka

 

********************************************************************************************************************************************************************

 

Vážení členové sokola, nájemci a návštěvníci.

 

Vzhledem k vážné situaci s KORONAVIREM

T.J. Sokol Brno-Židenice učinila preventivní opatření.

Vyzýváme všechny, kteří byli v posledních dnech či týdnech v zahraničí, především v oblastech zasažených Koronavirem, aby nenavštěvovali cvičení alespoň po inkubační dobu této nemoci.

Naši jednotu navštěvuje denně několik stovek dětí a dospělých, obecně je zde velké riziko přenosu nemocí.

Děkujeme za pochopení a věříme, že díky zodpovědnosti každého z vás maximálně omezíme šíření nemoci.

 

Taťána Cikurasová

starostka T.J. Sokol Brno-Židenice

 

Oddíl  M O D E R N Í   G Y M N A S T I K Y  v  TJ  SOKOL BRNO – Židenice

         přijímá od 1.pololetí  2020  n o v é   g y m n a s t k y

        na doplnění volných míst  rok  nar.  2012, 2013, 2014

           Trénujeme v hale Sokola, Gajdošova 18/22, Brno,

      v  pondělí 16,00 – 17,45  a  ve  čtvrtek   16,30 – 18,00  hod.

       naše oddílové stránky:  www.mgtjsokolzidenice.estranky.cz

 

*****************************************************************************************************************

Poklidný advent, krásné vánoce a především zdraví všem přeje T.J.Sokol Brno-Židenice

Začínáme 6.1.2020.

 

**************************************************************************************************************

Mistrovství České republiky společných skladeb – Moderní gymnastika  1.12.2019

Naše děvčata jsou vítězky!  1. místo ve II.kategorii a 1.místo ve III.kategorii

**********************************************************************************************************************

Mikulášská nadílka, kterou naše jednota pravidelně pořádá, 1.12.2019 byla veselá.  Zúčastnilo se 50 dětí, jejich rodičů a prarodičů. Mikuláš rozdal nadílku všem hodným dětem, čert nikoho neodnesl a malí čertíci a andílci rozveselili tvářičky dětí, které se bály velkého Belzebuba. Stihli jsme si zařádit i zacvičit. Po ukončení jsme se přesunuli naproti k úřadu MČ Brno-Židenice, kde právě rozsvítili vánoční strom. Poděkování patří sestře Vlaďce Štěrbové, Mikulášovi, čertovi a jejich pomocníčkům!

 

**********************************************************************************************************************

Podzimní prázdniny : Ve dnech 29.-30.10.2019 bude Sokolovna uzavřena  pro předškolní a školní oddíly.

**********************************************************************************************************************

Informace o školním roce 2019/2020

INFORMACE PRO STÁVAJÍCÍ A NOVÉ ČLENY NAJDETE VE DRUHÉ POLOVINĚ SRPNA  V JEDNOTLIVÝCH SEKCÍCH (ikonky výše – stačí rozkliknout) .

Na rozvrzích hodin pracujeme, budou vyvěšeny taktéž ve druhé polovině srpna.

PŘIHLÁŠKY A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSME POVINNI EVIDOVAT V SOULADU S GDPR MŮŽETE  STÁHNOUT zde:

děti a mládež do 18 let  http://sokolzidenice.cz/wp-content/uploads/2018/08/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka-souhlas-D%C4%9ATI-A-ML%C3%81DE%C5%BD-do-18-let.pdf

dospělí a senioři  http://sokolzidenice.cz/wp-content/uploads/2018/08/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka-souhlas-DOSP%C4%9AL%C3%8D.pdf

PŘIHLÁŠKY JSOU KE STAŽENÍ V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU TAKTÉŽ V BOČNÍ LEVÉ LIŠTĚ.

TĚŠÍME SE, ŽE S NÁMI BUDETE CVIČIT!!!

ZA TÝM CVIČITELŮ, TRENÉRŮ A VÝBOR T.J.SOKOL BRNO-ŽIDENICE   

Táňa Cikurasová, starostka TJ

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Léto 2019

Příměstský tábor MG – prázdninový gymnastický camp

 19.-23.8.2019

Hala TJ Sokol Brno Židenice   8  –   16 hod. nebo dle domluvy

Pro gymnastky     2006   –   2011

Dopolední program   9  – 12,30    trénink

Odpolední program   výlety

Stravování    svačina – oběd – svačina

Cena:   1700,-  Kč    (340,- /den)

Přihlášky do konce května na:  ma.bezdekova@seznam.cz

Vedoucí trenérka  Marcela Bezděková 

LETNÍ AKCE JSOU FINANČNĚ PODPOROVÁNY STATUTÁRNÍM MĚSTEM BRNEM A MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-ŽIDENICE

——————————————————————————————————————–

LPT Sokol-ka     SOKOL-KA 2019 příměstský tábor+ přihláška

!!!červencový termín je již naplněn, v srpnovém termínu jsou již pouze dvě volná místa!!!

LETNÍ AKCE JSOU FINANČNĚ PODPOROVÁNY STATUTÁRNÍM MĚSTEM BRNEM A MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-ŽIDENICE

**************************************************************************************************************************************

Jarní prázdniny v Brně 11.-15.2.2019 – Necvičí oddíly Batolata, Rodiče a děti, Předškoláci, Žáci, Žákyně, TeamGym junior, Moderní gymnastika.

*************************************************************************************************

Informace o začátku cvičení v roce 2019 najdete ve svých oddílech (rozklikněte ikonku výše), případně jste je obdrželi od cvičitele/trenéra.

************************************************************************************************************************************

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 ŤUKÁ NA VRÁTKA ŽIDENICKÉ SOKOLOVNY!!!!!

INFORMACE PRO STÁVAJÍCÍ A NOVÉ ČLENY JSOU UVEDENY  V JEDNOTLIVÝCH SEKCÍCH (ikonky výše – stačí rozkliknout) .

ROZVRH HODIN JE K NAHLÉDNUTÍ V BOČNÍ LIŠTĚ, STEJNĚ TAK NABÍDKA VOLNÝCH HODIN V ROZVRZÍCH PRO ZÁJEMCE Z ŘAD VEŘEJNOSTI.

UPOZORŇUJEME NOVÉ I STÁVAJÍCÍ ČLENY NA NOVÉ PŘIHLÁŠKY A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSME POVINNI EVIDOVAT V SOULADU S GDPR. MŮŽETE SI JE STÁHNOUT TAKTÉŽ V BOČNÍ LIŠTĚ, PŘÍPADNĚ  VYZVEDNOUT NA VRÁTNICI SOKOLA. PROSÍM, ABY VŠICHNI ODEVZDALI UVEDENÉ DOKUMENTY (ORIGINÁLY) NEJPOZDĚJI PŘI PRVNÍ CVIČEBNÍ HODINĚ.

TĚŠÍME SE, ŽE S NÁMI BUDETE CVIČIT!!!

ZA TÝM CVIČITELŮ, TRENÉRŮ A VÝBOR T.J.SOKOL BRNO-ŽIDENICE    Táňa Cikurasová, starostka TJ

________________________________________________________________________________________________________

 

 

TJ Sokol Brno-Židenice přeje všem příznivcům cvičení krásné prázdniny!!

Informace o rozvrzích hodin pro školní rok 18/19, náborech do jednotlivých oddílů, začátku cvičení, výši a způsobu platby, přihláškách dle nové legislativy, najdete v druhé polovině srpna na těchto stránkách.

_______________________________________________________________________

Vyhodnocení zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ust. § 53 odst. 1 zák. 134/2016 Sb. akce: „Rekonstrukce šaten, sociálních zařízení, vrátnice, jednací místnosti a chodeb u hlavního vchodu“    Zápis_12.3.2018_-_mimořádná_schůze_výboru-rozhodnutí

________________________________________________________________________

Tělocvičná jednota Sokol Brno-Židenice vás srdečně zve na Akademii a Výstavu  pořádané  k trojici významných  výročí.

 *  k 100. výročí vzniku České republiky

 *  k 110. výročí slavnostního otevření židenické sokolovny

 *  k  příležitosti konání XVI. Všesokolského sletu.                                                                                                               

Akademie se uskuteční 18.4. 2018  od 16:45 hod. do 18:15 hod. v tělocvičně. Následně bude ve vestibulu zahájena výstava, která bude průřezem 110 lety života židenické sokolovny a jejich oddílů, včetně účastí na Všesokolských sletech. Expozice bude zpřístupněna návštěvníkům do 25.4.2018

Program Akademie:

16:45  Úvodní slovo o historii TJ Sokol Brno-Židenice

          Následovat budou jednotlivá vystoupení:

*Ženský pěvecký sbor    *Oddíl předškolních dětí

*Oddíl Rodičů a dětí        * TeamGym  junior

*TeamGym mládež a dospělí   *Sportovní šerm

*Moderní gymnastika             *Seniorky     

Akademie a výstava 2018 ke 110.výročí otevření židenické sokolovny a konání XVI. Všesokolského sletu                   

 ——————————————————————————————————————

Valná hromada  12.4.2018

Pozvánka na Valnou hromadu 2018                                              

 ——————————————————————————————————————

Zveřejněno 12.2.2018

Výzva k předložení nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ust. § 53 odst. 1 zák. 134/2016 Sb. na akci: „Rekonstrukce šaten, sociálních zařízení, vrátnice, jednací
místnosti a chodeb u hlavního vchodu“

Vyberove rizeni -rekonstrukce šaten, soc.zař.,… u hl. vstupu

 Sokol_Židenice-rek-ce_šaten_a_soc.zařízení-specifikace pro VŘ

 

************************************************************************************************

NÁBOR

Oddíl TeamGym Junior nabírá  děti ve věku od 4 let (ročníky narození 2013, 2012, popř.2011 a 2010)

Přijďte si s námi zacvičit v úterý 5. 9. 2017 v 16 hodin do tělocvičny TJ Sokol Brno- Židenice, ul. Gajdošova 18.

!!Ročník narození 2010  – začátek již v 15 hodin a nabíráme pouze děvčata.

Více informací o oddílu na www.sokolzidenice.cz

Kontakt: Tereza Mrázková, mrazkova.tereza@atlas.cz

NÁBOR_II

___________________________________________________________________________________

Sportovně-relaxační centrum pro děti ve věku od 2,5 do 5 let

Sokol-ka při TJ SOKOL Brno-Židenice, Gajdošova 18, 615 00 Brno nabízí 8 volných míst od září 2017 pro děti od 2,5 do 5 let  a to od pondělka do čtvtku : *celodenně – od 8:00 do 16:00 hodin nebo *na část dne – po tel. domluvě       

!!!Den otevřených dveří bude 29.8.2017 od 9:00 do 11:00!!! Zájemci obdrží podrobné informace a přihlášku.

 Podrobné informace zde: Sokol-ka od září 2017- nábor dětí

 Přihlášky na e-mail nebo SMS:  sokolzidenice@volny.cz,   Telefon: 606 109 599,  548 538 271     

     

                                                                                                                                                                                                          _________________________________________________________________________________

Příměstský tábor pro moderní gymnastky

se bude konat od 14.-18.8.2017 od 8,30- 16 hod.

v prostorách SOKOLA, Gajdošova 18, Brno.

Kromě protažení našich lenošných těl budou na programu hry, výlet, pokud bude horko, koupání.

Příměstský tábor je pro děvčata 8letá a starší.

Přihlášky do konce června, posílejte na adresu Sokola nebo  ma.bezdekova@seznam.cz. Ještě máme volná místa!

Cena :  1500,- Kč

 

Oddíly –  Batolata, Sokolka, Předškoláci, Rodiče a děti pořádají:

Sportovní odpoledne

KDY: 7.6.2017  – od 16:00 do 18:00 hodin

KDE: Na hřišti za sokolem

(v případě špatného počasí v tělocvičně)

S sebou: sportovní oblečení, pití, dobrou náladu

Akce je určena pro všechny děti z oddílů Batolata, Sokolka, Předškoláci, Rodiče a děti +přátele (vezměte s sebou i rodiče, prarodiče, sourozence, kamarády …)

Program: soutěže a hry s atletickým zaměřením

 

INFO PRO ODDÍL PŘEDŠKOLÁKŮ:

 7.6.2017 BUDE NAŠE POSLEDNÍ HODINA

 Všichni přijďte už na 16:00 (i skupinka, která začíná v 17:00)

Bára Pachtová/cvičitelka

_______________________________________________________________________________

No thumbnail available

30. července 2018

SOKOL-ka ...Sportovně-relaxační centrum pro děti ve věku od 2,5 do 5 let Kde nás najdete?....  při TJ SOKOL Brno- Židenice, Gajdošova 18, 615 00 Brno Co nabízíme?... příjemně strávený den p........

Seniorky v Itálii

Seniorky v Itálii

2. listopadu 2017

Židenické sokolky v Itálii 1. 9. – 10. 9. 2017 Jako každý rok chceme část dovolené strávit v kolektivu sester sokolek. Letos jsme opět zvolily krásný kemp Mediteranneo na poloostrově Cavallino. Prvn........

Nábor do oddílu stolního tenisu ve školním roce 2017/2018

Nábor do oddílu stolního tenisu ve školním roce 2017/2018

26. září 2017

........

Sportovní odpoledne

Sportovní odpoledne

19. června 2017

Sportovní odpoledne Ve středu 7.6.2017  se uskutečnilo Sportovní odpoledne pořádané naší jednotou pro děti  z oddílů Batolata, Sokolka, Předškoláci, Rodiče a děti, ale také pro jejich kam........

No thumbnail available

Informace o finančních příspěvcích v roce 2017

7. dubna 2017

Podrobný přehled je uveden na : http://sokolzidenice.cz/informace-o-poskytnutych-podporach/........